December 31st, 2008

beber

Лима. Перу

Lima... o4en´ klevo!! +25 i Tixii okean ¨)))
ky4a zamorskix fruktov po zene kartofelya i vse takoe ¨)))
zavttra v Cusco...
vsex s NG!!!
  • Current Mood
    thankful thankful
  • Tags